ro-ROen-GB
Relații bilaterale
Acțiuni finanțate prin fondul bilateral alocat Programului „Justiție” - 13 noiembrie 2018

Ministerul Justiției, în calitate de Operator de Program în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021 gestionează Fondul pentru Relații Bilaterale constituit la nivelul programului „Justiție”.

Fondul pentru Relații Bilaterale poate fi utilizat după cum urmează:

1. pentru finanțarea de acțiuni depuse în cadrul apelului de proiecte lansat de
Operatorul de program;


2. prin utilizarea de fonduri de către Operatorul de program sau de către partenerii donatori de program şi de către Consiliul Europei, în calitate de organizație internațională parteneră (OIP), pentru derularea de activități strategice, stabilite în Comitetul de Cooperare a programului.


1. Finanțarea de acțiuni selectate prin apelul de proiecte

Ministerul Justiției a lansat, în data de 23 august 2018, apelul de proiecte pentru selectarea inițiativelor ce vor fi finanțate din Fondul pentru Relații Bilaterale.


Aplicanți eligibili:
partenerii donatori de program, promotorii proiectelor pre-definite finanțate prin MFN 2014-2021 și partenerii donatori sau români ai acestor proiecte, inclusiv Consiliul Europei, în calitate de OIP, precum și alte instituții sau organizații cu atribuții relevante din statul donator, inclusiv potențiali parteneri de proiect, propuși de partenerii donatori de program.


Buget alocat:
220.000 euro, care poate fi suplimentat la solicitarea justificată a Operatorului de Program.


Activități eligibile:


În cadrul apelului de proiecte vor fi finanțate activități de tipul celor prevăzute în Articolul 8.8 „Cheltuieli eligibile în cadrul fondurilor pentru relații bilaterale”, alin. 1, literele a-c, ale Regulamentului pentru implementarea Mecanismului financiar
Norvegian 2014-2021, respectiv: 


(a) activitățile care vizează consolidarea relațiilor bilaterale dintre Statele Donatoare și Statele Beneficiare;

(b) căutarea de parteneri pentru proiecte în parteneriat cu Statele Donatoare, înainte sau în timpul pregătirii unei aplicații de proiect, dezvoltarea unor astfel de parteneriate și pregătirea unei aplicații de proiect în parteneriat cu statele donatoare;

(c) relaționarea, schimbul, partajarea și transferul de cunoștințe, tehnologie, experiență și bune practici între entitățile din Statele Beneficiare și entități din Statele Donatoare și/sau organizații internaționale.


Proiectele/acțiunile strategice sunt finanțate integral din fondul pentru relații bilaterale.


Perioadă de implementare:
apelul va fi deschis până la data limită de finalizare a proiectelor predefinite (30 aprilie 2024) sau până la epuizarea fondurilor disponibile.


Data limită de implementare a proiectelor/acțiunilor strategice finanțate prin Fondul pentru Relații Bilaterale este 31 iulie 2024.


Selectarea și contractarea proiectelor se va face în conformitate cu principiul "primul venit, primul servit".


Aprobarea propunerilor de proiecte depuse spre finanțare


Aplicațiile de proiecte depuse spre finanțare în cadrul Fondului pentru Relații Bilaterale vor fi aprobate de către Comitetul de Cooperare al programului „Justiție” din care fac parte reprezentanții Operatorului de Program, al partenerilor donori de program (Ministerului Justiției din Norvegia, Administrației Instanțelor din Norvegia, Serviciile Corecționale Norvegiene) precum și ai Consiliului Europei (în calitate de în calitate de OIP), urmând a fi evaluate ulterior de către Operatorul de Program, utilizând următoarele criterii:


- respectarea criteriilor administrative (ex. perioada de eligibilitate)


- calitatea propunerii depuse sub aspectul relevanței, bugetului și analizei cost-beneficiu, metodologiei, rezultatelor așteptate etc.


- sustenabilitate.


Doar cheltuielile declarate eligibile de către operatorul de program în urma verificărilor realizate de către acesta, conform prevederilor legale aplicabile în materie, vor fi suportate din Fondul pentru Relații Bilaterale.


Contractul de finanțare

Aplicanţii selectați vor semna un contract de finanțare cu Operatorul de program. Contractul va stabili termenii și condițiile de acordare a finanțării, rolurile și responsabilitățile părților, prevederi referitoare la sistemul de plăți şi de raportare.


2. Finanțarea de acțiuni strategice


Aplicanţi eligibili:

Operatorul de program sau partenerii donatori de program pot propune finanțarea prin fondul bilateral alocat programului a unor acțiuni strategice.


Buget alocat
: 30.000 euro, care poate fi suplimentat la solicitarea justificată a Operatorului de Program sau a partenerilor donatori de program.


Activități eligibile

Activitățile finanțate sunt de tipul celor prevăzute în Articolul 8.8 “Cheltuieli eligibile în cadrul fondurilor pentru relații bilaterale”, alin. 1, literele a și d, ale Regulamentului pentru implementarea Mecanismului financiar Norvegian 2014-2021, respectiv: 


(a) activitățile care vizează consolidarea relațiilor bilaterale dintre Statele Donatoare și Statele Beneficiare;


(d) activități având ca scop consolidarea cooperării și schimbul de experiență și de bune practici între Operatorii de Program și alte entități similare din cadrul Statelor Beneficiare și Statelor Donatoare, precum și organizații internaționale, cu condiția ca cel puțin o entitate din Statele Donatoare să fie implicată în activitate.


 
Privacy Statement | Terms Of Use | Copyright 2021 by Minsiterul Justitiei