ro-ROen-GB
Apel de proiecte în cadrul fondului de relații bilaterale

RO 20 „VIOLENŢA DOMESTICĂ ŞI VIOLENŢA BAZATĂ PE DEOSEBIREA DE SEX”  

 

Rezultatele evaluării aplicațiilor depuse in cadrul apelului de proiecte aferent fondului de relații bilaterale

 

Ministerul Justiției, în calitate de Operator de Program, anunță lansarea apelului de proiecte în cadrul Fondului de relații bilaterale existent la nivelul programului RO20 „Violenţa domestică şi violenţa bazată pe deosebirea de sex”. Acest fond este gestionat de Operatorul de Program și are drept scop principal facilitarea consolidării relațiilor și a schimbului de experiență între promotorii de proiecte și entitățile din statul donor.

 

 • Bugetul Fondului de Relații Bilaterale
  Bugetul prevăzut pentru acest fond este de maxim 80.033,36 Euro. Suma maximă alocată fondului pentru relații bilaterale la nivel de program poate fi suplimentată dacă vor fi identificate fonduri disponibile.

 • Proiecte eligibile/ Măsuri
  Fondul a fost stabilit exclusiv pentru finanțarea activităților prevăzute în cadrul măsurii 3.6.1 b) din Regulamentul de implementare a Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014 – networking, schimb, împărtășire și transfer de cunoștințe, tehnologie, experiență și bune practici între entități din Statul Beneficiar și din Statele Donoare și organizații internaționale în cadrul domeniului de intervenție relevant al programului.
  Proiectele sunt eligibile spre finanțare condiționat de încheierea unui acord de parteneriat cu un partener norvegian sau de existența unui angajament neechivoc în acest sens provenit de la o entitate norvegiană. În acest din urmă caz, o scrisoare de intenție care să ateste implicarea în proiect este suficientă, însă acordul de parteneriat va trebui furnizat în termen de 30 de zile de la data limită pentru depunerea aplicației de proiect indicată în prezentul apel de proiecte.

 • Aplicanți eligibili ai apelului de proiecte
  Aplicanții eligibili în cadrul apelului de proiecte sunt:
  - promotorii de proiecte ai proiectelor predefinite finanțate în cadrul programului RO20 și ai proiectelor selectate în cadrul apelului de proiecte lansat în cadrul programului RO20, respectiv: Inspectoratul General al Poliției Române; Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane; Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu; Serviciul Public de Asistență Socială Baia Mare; Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brăila; Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași; Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău; Fundația de Sprijin a Vârstnicilor; Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
  Copilului Vaslui; Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, prin Departamentul pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați; Asociația Club Ecotur Dora D’Istria; Asociația Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului (AEPADO); Universitatea Transilvania din Brașov; Organizația Salvați Copiii.

 • Parteneriate
  Proiectele sunt eligibile spre finanțare condiționat de încheierea unui acord de parteneriat cu un partener norvegian sau de existența unui angajament neechivoc în acest sens provenit de la o entitate norvegiană (a se vedea secțiunea „Proiecte eligibile/ Măsuri”).
  Aplicanții eligibili în cadrul apelului de proiecte pot încheia parteneriate între ei sau cu alte organizații din România și Norvegia.
  O instituție publică poate încheia parteneriate cu organizații private (ONG-uri și non-profit) numai în urma derulării unei proceduri de selecție transparente și nediscriminatorii, în conformitate cu legislația românească (și anume OUG nr.23/3 aprilie 2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2009-2014 și Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, cu modificările și completările ulterioare, și Ordinul comun al ministrului fondurilor europene și al ministrului finanțelor publice nr. 659/2013 și 1683/2013 privind normele metodologice de aplicare a OUG nr.23/3 aprilie 2013).
  Un promotor de proiect – instituție publică nu poate să depună direct o aplicație în parteneriat cu o organizație privată, nici chiar în cazul în care această din urmă entitate este un promotor de proiect și, prin urmare, este un solicitant eligibil.

 • Bugetul aplicației de proiect
  Valoarea maximă a unei aplicații de proiect depuse de un promotor de proiect este 15.000 Euro.

 • Procedura de selecție
  Cererile/ aplicațiile de proiecte vor fi evaluate de către Comitetul de Cooperare în conformitate cu următoarele criterii de selecție:
  - Conformitatea cu obiectivele și rezultatele programului;
  - Raționalitatea cheltuielilor (nivel de finanțare);
  - Perioada de eligibilitate;
  - Sustenabilitate;
  - Calitatea aplicației propuse în ceea ce privește relevanța, bugetul și eficiența costurilor, coerența, metodologia și rezultatele așteptate.

 • Termenele limită
  Apelul de proiecte este deschis pentru depunerea aplicațiilor de la 08.2015 până la 02.11.2015. Data depunerii aplicației de proiect este data transmiterii prin poștă/ curier. În cazul în care aplicația de proiect este depusă personal de reprezentantul aplicantului la sediul Ministerului Justiției, termenul limită este 02.11.2015, ora 17.00.
  Termenul limită pentru implementarea acțiunilor/proiectelor: 31/07/2016
  Aplicațiile de proiecte depuse vor fi evaluate în mod continuu, în ordinea înregistrării lor, până când întreaga alocarea financiară este epuizată.
 • Rata de finanțare
  Rata de finanțare este de 100% din costurile eligibile.

 • Plăți
  Sistemul aplicabil de plăți, având în vedere legislația relevantă și în funcție de nevoile de finanțare ale proiectului propus, este detaliat mai jos:
  1. Când promotorul de proiect este o instituție publică națională sau locală - sistemul de plăți aplicabil va consta în plata unui avans și, dacă este cazul, a unei plăți finale;
  - Sistemul de plată presupune acordarea unei plăți în avans pentru desfășurarea activităților programate de maximum 90% din valoarea eligibilă a proiectului/ acțiunii și, dacă este cazul, o plată finală, pe baza unei cereri de plată finale.
  2. Când promotorul de proiect este o organizație private, stabilită ca o persoană juridică în România - sistemul aplicabil de plăți va fi rambursarea cheltuielilor efectuate;
  - Sistemul de rambursare implică acordarea unui avans în valoare de 30% din valoarea eligibilă a proiectului/ acțiunii și rambursarea cheltuielilor efectuate de către Beneficiar, în baza unei cereri de rambursare a cheltuielilor efectiv realizate de către acesta.

 • Eligibilitatea cheltuielilor
  Perioada de eligibilitate a cheltuielilor se întinde de la data prevăzută în contractul de finanțare până la termenul limită pentru implementarea proiectelor, după cum este indicat mai sus, în secțiunea „Termenele limită".
  În conformitate cu articolul 7.7 „Fondul pentru relații bilaterale” ale Regulamentului de implementare a Mecanismului Financiar Norvegian, costurile pentru networking, schimb, împărtășire și transfer de cunoștințe, tehnologie, experiență și bune practici între entitățile din Statul Beneficiar și entități din Statele Donoare și organizațiile internaționale, în cadrul programului RO20, pot fi eligibile în cadrul Fondului pentru relații bilaterale la nivel de program.
  Costurile de deplasare externă, inclusiv indemnizațiile de cazare și de subzistență/ diurnă se calculează ca sumă forfetară. Astfel, în conformitate cu art. 3 din Ordinul MFE nr. 1055/2014, pentru deplasări având o durată între 3 și 4 zile, cu nevoi de cazare între 2 și 3 nopți, suma forfetară va fi 1.600 Euro/ persoană. Pentru deplasări având o durată între 5 și 6 zile, cu nevoi de cazare intre 4 si 5 nopti, suma forfetară va fi 2.000 Euro/ persoana. Pentru deplasările care necesită un interval de timp diferit se utilizează costul real, bazat pe documente justificative. Pentru toate deplasările, beneficiarii vor prezenta tichetele de îmbarcare (boarding pass) și raportul deplasării. Sumele forfetare vor fi autorizate numai dacă scopul călătoriei este atins.
  TVA este o cheltuială eligibilă, cu condiția ca aceasta să nu poate fi recuperată de către beneficiar și/sau partener.
  Pentru cheltuielile suportate de către un partener de proiect situat într-un stat donator, un raport emis de un auditor certificat și independent, care certifică faptul că toate cheltuielile au fost efectuate în conformitate cu reglementările în vigoare, cu legislația națională și cu practicile contabile din țara beneficiarului, poate fi considerat o dovadă suficientă pentru cheltuielile efectuate.

 • Depunerea aplicațiilor de proiecte
  Dosarul aplicației de proiect trebuie să includă:
  - Formularul aplicației de proiect (Anexa 1), semnat de reprezentantul legal;
  - Declarația cu privire la evitarea dublei finanțări (Anexa 7);
  - Acordul de parteneriat (Anexa 9) sau scrisoarea de intenție (în acest caz, acordul de parteneriat trebuie să fie depus în termen de 30 de zile de la data limită pentru depunerea aplicației de proiect).
  Toate documentele conținute de dosarul aplicației de proiect se completează în limba engleză, cu excepția cazului în care se solicită în mod expres altfel.
  Cererile/ aplicațiile de proiecte se depun/ transmit pe suport de hârtie la următoarea adresă: Ministerul Justiției, str. Apolodor, nr. 17, sector 5, cod postal 050741, București, România.

 • Contractare
  Candidații selectați pentru a beneficia de finanțare în cadrul Fondului de Relații Bilaterale al programului RO20 vor fi contactați și vor semna un contract de finanțare cu Operatorul de Program. Contractul de finanțare stabilește termenii și condițiile de acordare a finanțării, precum și rolurile și responsabilitățile părților, prevederi referitoare la plăți și raportare.

 • Cadrul legal
  1. Acordul dintre Regatul Norvegiei şi Uniunea Europeană în privinţa Mecanismului Financiar Norvegian pentru perioada 2009-2014;
  2. Regulamentul pentru implementarea Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014, cu modificările şi completările ulterioare;
  3. Memorandumul de înțelegere privind implementarea Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014, încheiat între Regatul Norvegiei și Guvernul României;
  4. Ghidurile adoptate de Comitetul Mecanismului Financiar/ Ministerul Norvegian al Afacerilor Externe în conformitate cu regulamentele, cum ar fi Ghidul pentru consolidarea relațiilor bilaterale - SEE și Granturile norvegiene 2009-2014;
  5. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative;
  6. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2012 privind cadrul instituțional pentru coordonarea, implementarea și gestionarea asistenței financiare acordate României prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European și Mecanismul Financiar Norvegian pentru perioada de programare 2009-2014, aprobată cu modificări prin Legea nr. 246/2013;
  7. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2009-2014 și Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014, cu modificările și completările ulterioare;
  8. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare;
  9. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare;
  10. Ordinul nr. 1055/2014 privind aplicarea sumelor forfetare în cazul deplasărilor finanţate din Fondul pentru relaţii bilaterale la nivel naţional şi de program în cadrul Mecanismului financiar SEE şi Mecanismului financiar norvegian 2009-2014.

 • Anexe:
  - Formularul aplicației de proiect;
  - Contractul de finanțare;
  - Cererea de plată;
  - Raportul de implementare;
  - Lista documentelor suport;
  - Declarația cu privire la evitarea dublei finanțări;
  - Grila de evaluare;
  - Acordul de parteneriat;
  - Lista de potențiali parteneri norvegieni.

 • Date de contact:
  Ministerul Justiției, str. Apolodor, nr. 17, sector 5, cod postal 050741, București, România, Direcția Programe Europene, e-mail address: norwaygrants@just.ro.
 

 

 

  În atenția promotorilor de proiecte din cadrul apelului de proiecte aferent Programului RO 20 „Violenţa domestică şi violenţa bazată pe deosebirea de sex” finanţat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014:


   Vă informăm că au fost identificate fonduri în vederea finanțării a alte 2 propuneri de proiecte dintre cele aflate pe lista de rezervă, după cum urmeaza:

 

Nr. Crt.

Aria prioritară

Nr. de înregistrare

Titlu

Promotor de proiect

Parteneri

I. Prioritatea de finanţare „Sprijinirea rețelei de unități în contextul Legii privind violența domestică”, cu următoarele tipuri de activităţi finanţabile:

2.1.1.1. Înfiinţarea de adăposturi/centre de recuperare/centre de consiliere pentru victimele violenţei domestice sau susţinerea și îmbunătăţirea funcţionării adăposturilor/centrelor de recuperare/centrelor de consiliere pentru victimele violenţei domestice deja existente și îmbunătăţirea serviciilor oferite de adăpost/centrul de recuperare/centrul de consiliere

2.1.1.2. Înfiinţarea sau sprijinirea centrelor de consiliere pentru agresori și/sau sprijinirea programelor pentru agresori
€ 1.294.539 (€ 1.100.358,15 grant norvegian și € 194.160,85 cofinanțare națională)

1

2.1.1.1.

34797/17.04.2014

Rețea de centre de sprijin pentru victimele violenței domestice - SOS Violența

FUNDAȚIA DE SPRIJIN A VÂRSTNICILOR

1. DGASPC Galaţi
2. Asociaţia Aura 2010
3. Direcţia de Asistenţă Socială Brăila
4. Asociaţia pentru Dezvoltare Educaţională, Economică şi Socială Danubius
5. Asociaţia de Recuperare Fitomed Vaslui
6. DGASPC Vaslui
7. IPJ Galaţi

2

2.1.1.1

35063/18.04.2014

Centrul de recuperare pentru victimele violenței în familie, Vaslui

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI VASLUI

-

 

 

 

 

În atenția promotorilor de proiecte din cadrul apelului de proiecte aferent Programului RO 20 „Violenţa domestică şi violenţa bazată pe deosebirea de sex” finanţat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014:

 

Vă informăm că au fost identificate fonduri în vederea finanțării a 4 propuneri de proiecte dintre cele aflate pe lista de rezervă, după cum urmează:

Nr. Crt.

Aria prioritară

Nr. de înregistrare

Titlu

Promotor de proiect

Parteneri

I. Prioritatea de finanţare „Sprijinirea rețelei de unități în contextul Legii privind violența domestică”, cu următoarele tipuri de activităţi finanţabile:

2.1.1.1. Înfiinţarea de adăposturi/centre de recuperare/centre de consiliere pentru victimele violenţei domestice sau susţinerea și îmbunătăţirea funcţionării adăposturilor/centrelor de recuperare/centrelor de consiliere pentru victimele violenţei domestice deja existente și îmbunătăţirea serviciilor oferite de adăpost/centrul de recuperare/centrul de consiliere

2.1.1.2. Înfiinţarea sau sprijinirea centrelor de consiliere pentru agresori și/sau sprijinirea programelor pentru agresori
€ 1.294.539 (€ 1.100.358,15 grant norvegian și € 194.160,85 cofinanțare națională)

1

2.1.1.1. şi 2.1.1.2.

34286/16.04.2014

Servicii integrate destinate victimelor violenței domestice și agresorilor familiali

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI BACĂU

Fundaţia „Episcop Melchisedec” - Filiala Bacău

2

2.1.1.1

33758/15.04.2014

Centru de primire în regim de urgență pentru victimele violenței în familie, din județul Olt

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI OLT

-

3

2.1.1.1.

34197/16.04.2014

Te ajutăm să fii în siguranță - Centrul de recuperare pentru victimele violenței în familie - Rm. Sărat

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI BUZĂU

-

II. Prioritatea 2 de finanţare „Activităţi de conștientizare și sensibilizare”, cu următoarele tipuri de activităţi finanţabile:

€ 529.412 (€ 450.000,2 grant norvegian și € 79.411,8 cofinanțare națională)

2.2.1.2. Acţiuni menite să contribuie la creșterea gradului de conștientizare și înţelegere în rândul populaţiei de etnie romă cu privire la efectele nocive ale violenţei domestice, dar și prin prisma deosebirii de sex - € 317.647 (€270.000 grant norvegian și € 47.647 cofinanțare națională)

1

2.2.1.2

35056/18.04.2014

Împreună pentru schimbare – „Un pumn strâns nu poate da mâna cu cineva”

ASOCIAȚIA EUROPEANĂ PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR OMULUI - AEPADO

Asociaţia UNIT

 

 

În atenția promotorilor de proiecte din cadrul apelului de proiecte aferent Programului RO 20 „Violenţa domestică şi violenţa bazată pe deosebirea de sex” finanţat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014:

 

Vă informăm că pentru proiectele aflate pe lista de rezervă nu există la acest moment fondurile necesare în vederea acordării de finanțare.

 

În măsura în care vor fi identificate fonduri suplimentare, cu acordul donorilor, Operatorul de Program (MJ) va stabili ariile prioritare ale apelului către care vor fi alocate sume suplimentare, precum şi cuantumul acestora.

 

În cadrul unei arii sau sub-arii prioritare, se va acorda finanţare proiectelor aflate pe lista de rezervă, conform clasamentului publicat pe site-ul Operatorului de Program.

 Promotorii proiectelor aflate pe lista de rezervă vor fi informați asupra posibilității de a încheia un contract de finanțare, în scris, în termen estimativ de 2 luni.

   

În atenția promotorilor de proiecte din cadrul apelului de proiecte aferent Programului RO 20 „Violenţa domestică şi violenţa bazată pe deosebirea de sex” finanţat de Regatul Norvegiei prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014, vă informăm că a fost finalizat procesul de selecție a proiectelor depuse în cadrul prezentului apel de proiecte.

 

În acest sens, vă rugăm să regăsiți mai jos:

 

1.    Lista proiectelor admise

2.    Proiectele aflate pe lista de rezervă

3.   Lista proiectelor respinse   

 

Rezultatele finale ale evaluării administrative și de eligibilitate a propunerilor de proiecte primite ca urmare a lansării apelului de proiecte în cadrul Programului de finanțare RO 20 „Violenţa domestică şi violenţa bazată pe deosebirea de sex” finanțat de Regatul Norvegiei prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014.

  - Proiecte admise

  - Proiecte respinse

 

Rezultatele evaluării administrative și de eligibilitate a propunerilor de proiecte primite ca urmare a lansării apelului de proiecte în cadrul Programului de finanțare RO 20 „Violenţa domestică şi violenţa bazată pe deosebirea de sex” finanțat de Regatul Norvegiei prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014.

  - Proiecte admise

  - Proiecte respinse

  - Proiecte pentru care se solicită clarificări

 


Calendarul orientativ al procedurii de selectie si de contractare a propunerilor de proiecte 

Lista propunerilor de proiecte primite ca urmare a lansării apelului de proiecte în cadrul Programului de finanţare RO 20 „Violenţa domestică şi violenţa bazată pe deosebirea de sex” finanţat de Regatul Norvegiei prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014


Răspunsul adresei înaintate de Asociația GRADO


CORRIGENDUM 1

 

Întrebări frecvente -  sectiunea 2 

 

Întrebări frecvente


Agenda pentru sesiunea de informare cu privire la lansarea apelului de proiecte în cadrul programului RO 20 ”Violența domestică și violența bazată pe deosebirea de sex” (.doc)

 

În perioada 3 februarie – 16 aprilie 2014 este deschis un apel de proiecte în cadrul Programului de finanţare RO 20 „Violenţa domestică şi violenţa bazată pe deosebirea de sex” finanţat de Regatul Norvegiei prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014.

Proiectele finanţate prin Program vor trebui să contribuie la obiectivul general al Programului, respectiv la reducerea violenţei domestice în România.

În cadrul Programului vor fi finanţate următoarele priorităţi:

 Sprijinirea rețelei de unități în contextul Legii privind violența domestică”;

 Activităţi de conştientizare şi de sensibilizare a populaţiei;

 Activități de formare profesională pentru specialiştii care activează în domeniul violenței domestice.

Solicitanţii eligibili in cadrul Programului, astfel cum sunt descriși pe larg în Ghidul solicitanților, sunt:

• Instituţii publice din România cu atribuţii în domeniu;

• Organizaţii nonprofit și/sau neguvernamentale înființate ca persoane juridice în România;

• Organizații interguvernamentale cu atribuții în domeniu care activează în România,

Valoarea grantului pe care îl poate primi promotorul diferă în funcție de prioritatea de finanțare și este cuprinsă între limita minimă de 170.000 Euro şi limita maximă de 500.000 Euro, la care se poate adăuga cofinanțarea beneficiarilor, in condițiile incluse în Ghidul solicitanților.

Data limita de depunere a proiectelor este 16 aprilie 2014, data poştei, sau 16 aprilie 2014, ora 17:00, in cazul depunerii personale sau prin servicii de curierat. Proiectele primite după această dată sunt neeligibile.

 

ATENȚIE! Depunerea proiectelor este posibilă pe toată durata cât apelul este deschis şi se face personal, de luni până vineri între orele 9:00 – 17:00, la secretariatul Direcției Programe Europene (etajul 4, camera A4 sau la etajul 4, camera 19) din cadrul Ministerului Justiţiei din str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucureşti, cod poştal 050741 sau la aceeaşi adresă - prin poştă/curierat cu solicitarea/păstrarea confirmării de primire.

 

 Proiectele vor fi supuse procedurii de evaluare, în conformitate cu cerinţele stabilite prin Regulamentul privind implementarea Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014 şi a celorlalte documente programatice disponibile pe pagina de internet dedicată programului,http://norwaygrants.just.ro.

Documente specifice apel:

Apelul de proiecte si ghidul aplicantului RO (pdf)

Anexa 1 Formular de propunere de proiect (doc)

Anexa 2 Formular de buget - rectificat (xls)

Anexa 3 Declaratia Aplicantului RO (doc)

Anexa 3 Declaratia Partenerului EN (doc)

Anexa 3 Declaratia Partnerului RO (doc)

Anexa 4 Acord de parteneriat EN (doc)

Anexa 4 Acord de parteneriat RO (doc)

Anexa 5 Declaratia de sustenabilitate speciala - imobile (doc)

Anexa 6 Declaratia de sustenabilitate speciala- echipamente (doc)

 

Lista entităților norvegiene cu competențe în domeniul programului RO20 (.doc) 

 

Copyright 2018 Ministerul Justiției
Acest site web este proprietatea Ministerului Justiţiei din România. Modificarea neautorizată a acestui site web constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii.
This website is the property of the Ministry of Justice of Romania. Unauthorized modification of this website is a crime and will be punished as provisioned by the law.